Actuele acties
Wie zijn wij
Verkiezingsprogramma
Wordt donateur
Gastenboek
Contact
RED DE BINNENTUINEN
VerkiezingInformatie
StoppenNoordZuidlijn
UitstelVerkiezingen

 -Voor u ligt de bijdrage van de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen voor de algemene beschouwingen met de reactie op de voorjaarsnota 2009 en de kadernota 2010 van het stadsdeel Oud-Zuid:

Wij zijn een onafhankelijke wijkgroepering en al 15 jaar actief in het stadsdeel Oud- Zuid (voor de fusie  van 1998 eerst in het stadsdeel De Pijp).

Zuid- en Pijpbelangen vindt het belangrijk om kwesties aan de orde te stellen die
bewoners en het milieu betreffen.

Bij de laatste deelraadsverkiezingen in maart 2006 hebben kiezers opnieuw hun vertrouwen gegeven.
In 1994 zijn wij in de Pijp met 2 zetels begonnen en hadden in 2002 4 zetels in de raad van Oud-Zuid.

Wij zijn op diverse terreinen actief in het stadsdeel.
Bv. de volkshuisvesting blijft voor veel bewoners een belangrijk onderwerp.
De ingezette transformatie van de woningmarkt en de verkoop van totaal 40.000 sociale huurwoningen hebben ongekende gevolgen voor de kernvoorraad en de huursector.

Bezuinigingen op Welzijn, Sport,Onderwijs en de invoering van de WMO zijn ingrijpend.
Het sluiten en tegen hoge kosten verbouwen van diverse buurtcentra in tijd van bezuinigingen is voor ZPB  een brug te ver.
Dit hebben wij in de afgelopen jaren bij diverse gelegenheden in de deelraad en tijdens de algemene beschouwingen ook duidelijk aan de orde gesteld.
Het nu voorliggende beleid is maatschappelijk gezien onaanvaardbaar.

Het z.g. groenbeleid blijft een groot probleem in ons stadsdeel.
Nu Groen Links met de P.v.d.A. in het Dagelijks Bestuur zit, is het groenbeleid er alleen maar slechter op geworden.
GL heeft zich nu ontpopt als de partij die beton en asfalt propageert en uitvoert,
waardoor al het groen op termijn zal verdwijnen.
Er zijn diverse voorbeelden te noemen: het volbouwen van het Stadionplein en omgeving, het opofferen van ruimte en groen op het schinkelhaventerrein, extra bouwen, parkeergarages en terugkeer van het z.g. boomschorshuisje, de aantasting van de koeienweide en halvering van het Th. de Bockpark in de Hoofddorppleinbuurt voor een schoolgebouw en een parkeergarage.
Het kappen van 38 bomen voor tijdelijke containerwoningen voor studenten op de Anthony Fokkerweg.
De kap van honderden bomen in het Vondelpark gedurende de thans nog lopende overbodige grootschalige en geldverslindende renovatie.

Zuid- en Pijpbelangen blijft zich ondanks alle tegenwerking  inzetten voor een echt sociaal- en leefbaar stadsdeel.

Stadsdeel Oud-Zuid moet een groen, mooi, gezellig en kleurrijk stadsdeel blijven om in te leven.
De wijkpartij wil dit net zoals de bewoners graag behouden.

In de bijlage ( zie hierna in het PDF-document treft u een overzichtslijst en alle 16,
tijdens de algemene beschouwingen,ingediende  moties en amendementen afkomstig van
de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen samen met de overige tekst,
waarvan hieronder te eerste pagina, uit de bijdrage aan de Algemene beschouwingen.

Bijdrage van de bewonersvereniging Zuid- en Pijpbelangen aan de
algemene beschouwingen n.a.v. de raadsbehandeling van de voorjaarsnota op 24 en 25 juni 2009   


De houdbaarheid van onze locale democratie staat op het spel.
Het ondemocratische besluit om het ene stadsdeel wel samen te voegen en het andere niet,
leidt tot rechtsongelijkheid en sluit oppositiegroeperingen uit.
Oud Zuid moet een eigen stadsdeel blijven.
De verkiezingen in 2006 zijn onrechtmatig geweest en de uitslag was niet op juistheid
te controleren vanwege het gebruik van stemcomputers.
Ons bezwaarschrift tegen het gemanipuleer van Oud Zuid met de verkiezingen
is geweigerd en nooit behandeld.
Krijgen burgerinitiatieven en het politiek participeren überhaupt nog wel
een kans om zich te profileren, gezien de stelselmatige
tegenwerking van de PvdA, GroenLinks en de VVD?
Is er sprake van collegialiteit en respect voor de kritische en bewuste keuze van de kiezers?
Het vrije woord moet door de mega stadsdeelfusies daarom worden gesmoord, zodat een beleid van
verdichting en een maximale winstoptimalisatie ten koste van de leefbaarheid
en de gezondheid van de burgers de stad totaal onleefbaar zal gaan maken.

Bij de algemene beschouwingen in 2008 werd onze tevoren uitgedeelde bijdrage in
tegenstelling tot de andere partijen,die hun bijdrage ook hadden uitgedeeld,
niet in het raadsverslag opgenomen.
Er is n.a.v. onze klacht geweigerd om ondanks deze afspraak dit te corrigeren.
Deze politiek van onderscheid maken verwacht je wel in dictaturen.

Nu is de toelichting bij twee van onze amendementen uit de motiebundel voor deze
raad en van de website gehouden, om zo een pré-advies te ontlopen. Dit zijn de nrs. 50 en 76.
Misschien was het woord deportatie de reden censuur te plegen, hetgeen dan wel
een erkenning betekent van dit beleid op het gebied van de volkshuisvesting.
Het is verder opvallend, dat op de overige amendementen niet inhoudelijk
op onze stellingen wordt ingegaan.
Verder staan alleen onze amendementen verkleind en zo minder goed leesbaar in
de motiebundel weergegeven, ondanks versturing in Word en PDF bestand.
Als dit onder dualisme wordt verstaan, kan deze griffie beter opstappen.
Helaas is de nieuwe griffier een instrument geworden van het Presidium en
gaat het geziek weer door.
Het stadsdeel moet stoppen met een verkeerd beeld te geven van onze wijkpartij,
door o.a. onze mening verschreven in de raads- en commissienotulen op hun website
te plaatsen en zonder onze inspraak gegevens over de fractie uit de stadsdeelkrant te schrappen.
Er wordt meer openheid verlangd en het correct rondsturen van alle stukken,
ook op het internet. De wijkpartij heeft 10-tallen klachten onder de noemer
van “administratieve fout” moeten richten aan de griffie om te voorkomen dat
de schriftelijke inbreng van de fractie uit de stukken van het stadsdeel wordt gehouden.
Verzoeken om een andere berichtgeving in de stadsdeelkrant, meer openheid en andere
geluiden worden niet toegestaan.
Ook bij andere belangrijke issues bestaat hier geen transparantie van beleid
Onze fractie acht het negeren van bewoners door dit DB, door hun niet te informeren
of te misleiden en niet te betrekken bij beleid, gezien ook de mankerende bezorging
van de stadsdeelkrant en alle geheime vergaderingen, te gek voor woorden.
Het wordt de fractie steeds vaker geweigerd om al dan niet vertrouwelijke stukken in te zien.
Deze worden pas op de vergadering uitgedeeld, zodat een informatieachterstand ontstaat
t.o.v. de bestuurspartijen. Brieven aan de stadsdeelsecretaris over
deze gang van zaken worden genegeerd.
Daarnaast worden steeds vaker en zonder een noodzaak mededelingen of stukken
geheim verklaard, zonder dat duidelijk is, wanneer deze openbaar zullen worden.
Een toegezegd overzicht laat op zich wachten.

 

Zie vervolg op blad 2 t/m 6 in onderstaand PDF-document. 

-Tekst Algemene Beschouwingen en Moties van ZPB

Het tweede PDF-Document bevat een aantal voorbeelden waaruit discriminatie en tegenwerking blijkt.
 

 -Voorbeeld van censuur door GLen PvdA in de stadsdeelkrant van 14-7-09

 

 

Hier kunt u het programma voor het bekijken van Adobe/PDFdocumenten  downloaden mocht u hier niet over beschikken.

Top
Zuid- en Pijpbelangen  | stem_zpbelangen@hotmail.com