Actuele acties
Wie zijn wij
Verkiezingsprogramma
Wordt donateur
Gastenboek
Contact
RED DE BINNENTUINEN
VerkiezingInformatie
StoppenNoordZuidlijn
UitstelVerkiezingen

N.a.v. de gehouden 2e Kamerverkiezingen op 16-17 en 18 maart 2021 hebben kiezers bezwaar gemaakt, vanwege het verdwijnen van hun uitgebrachte stemmen in Den Bosch. Hierbij wordt het toen al gepubliceerde proces-verbaal 113 met de uitslag van de stemming in kiesburau 113, weergegeven.

30 maart 2021

De Gemeente Amsterdam bevoordeeld bepaalde woningeigenaren.

Er heerst momenteel een ,,bouwwoede'' in Amsterdam. Woningen worden o.a. vanwege de hoge verkoopprijzen verbouwd. Eigenaren van panden of woningen in bepaalde gebieden van Amsterdam zijn verplicht een ,,bouwbord" te plaatsen met daarop de gegevens van de verbouwing. Terwijl de regels voor iedereen gelijk moeten zijn behandelt de Gemeente Amsterdam huiseigenaren op verschillende wijze. Op de foto's van de ,,bouwborden" is te zien dat de eigenaren op de Kinkerstraat en de Overtoom specifieke datums van de start en het einde van de werkzaamheden hebben vermeld. Aan de andere kant heeft de eigenaar van de woning Aalsmeerweg 76-3 pas na verschillende klachten van andere bewoners bij de gemeente en nadat de zeer luidruchtige werkzaamheden al vele weken gaande waren, het verplichte ,,bouwbord" opgehangen. Op het ,,bouwbord" ontbreken echter specifieke datums over de start en het einde van de werkzaamheden, er is een plusminus gezet als einddatum van de werkzaamheden, De Gemeente Amsterdam weigert, zelfs nadat andere bewoners, onder andere daarover, een rechtszaak zijn gestart, in dit specifieke geval te handhaven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Foto HvdK

Gemeente Amsterdam vlucht weg van een rechtszitting op 11 december 2019.

Later volgt de rest....

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2017

Afvaltreiterij door het stadsdeel Zuid

Zuid pest bewoners door huisvuil niet op te halen en negeert klachten.
Vanaf half juni 2017 zijn op de meeste plaatsen ondergrondse containers geplaatst in de Pijp.
Deze dichtbevolkte buurt is niet geschikt voor dit systeem en voor gescheiden inzamelen hebben bewoners vaak geen ruimte. Dit geldt ook voor grof vuil.
Het is net, zoals elders in Amsterdam een grote troep geworden.
Veel containers worden niet tijdig geleegd en bijna alle locaties zijn stinkende stortplaatsen geworden.
Het stadsdeel dient daarom één keer per week het huisvuil voor de huisdeur op te halen, gezien het grote aanbod, naast het gebruik van de containers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Oorlogsverklaring VVD tegen bewoners van Zuid.

De wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen met één zetel in de bestuurscommissie Zuid neemt
afstand van de verklaring van de VVD over de krakers van twee winkelpanden in Zuid.
(Rijnstraat 235 en Beethovenstraat hoek Stadionweg)
Het is juist de VVD die deeluitmakend van het Dagelijks Bestuur een asociaal beleid voert
tegen haar eigen bevolking en alleen oog heeft voor de winsten van speculanten en
beleggingsmaatschappijen. Steeds meer leegstand en onbetaalbare huren van ook
winkelpanden zijn het gevolg. Het is juist goed, dat deze gekraakt worden, aangezien
er voor woningzoekenden in de betaalbare sector niets meer is te krijgen.
Zuid wordt met de postbusfirma's en de Zuid-As steeds meer een crimineel gebied waar
de VVD als spreekbuis van de speculanten en het geld de dienst uitmaken.
Met haar verklaring propageert de VVD geweld en laat eigenaren met knokploegen,
zoals in de Beethovenstraat de vrije hand en stimuleert openlijke geweldpleging.
Neem de kwestie van Anja Joos. ( doodslaan vermeende winkeldief)
De VVD bevordert en praat geweld en vernieling goed door speculanten en huisjesmelkers
en neemt daarvan geen afstand. Zie het Parool van 6 februari jl.
Het wordt tijd, dat er een einde komt aan de uitbuiting van huurders en woningzoekenden
en het kapot maken van de leefbaarheid door dit Dagelijks Bestuur, onder leiding van de VVD,
gezien de massale bomenkap ( Zuid-As 14.000 bomen)  in het Vondelpark, bij sluizen Jaagpad,
de vernieling van de hoofdgroenstuctuur en het doorgaan met de aantasting van de binnentuinen.
De burgers van Zuid hebben recht op leven en schone lucht.
Mede in het kader van de komende landelijke verkiezingen stelt de VVD zich extreem op,
om te trachten potentiële kiezers van de PVV af te snoepen.

Er zijn mondelinge vragen gesteld over het achterhouden van informatie en het vernederen
van de burgers van Zuid door het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Zuid.

Lid Dagelijks Bestuur Capel van D66 beledigt bewoners, vanwege protest tegen de nieuwe erfpacht diefstal.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Juli 2016

Steun de bewoners en teken de petitie gericht tegen de komst van een ondergrondse parkeergarage onder het Willibrordusterrein.

Ga naar: https://geenwillibrorduspleingarage.petities.nl


Geen parkeergarage onder het Willibrordusplein
De gemeente Amsterdam wil een parkeergarage bouwen onder het Willibrordusplein. Het autoverkeer in de straten er omheen neemt flink toe en het plein gaat op de schop. Niet bekend is hoe lang het gaat duren. Lees de gemeentefolder!
Kunnen de kinderen straks nog veilig spelen en kunnen de basketballers en voetballers sporten?

------------------------------------------------------------------------------------------------

10 februari 2016

Watervisie: bewoners wijken voor het toerisme. Stuur Zienswijze. Lees over de plannen.
Protest tegen aantasting Weesperzijde en Amsteldijk. Bewoners overvallen. Reactietermijn eindigt 17 februari a.s. Zie themakaarten watervisie ( duurt even) en lees over stadsgesprek.
Meer informatie op link:http://verenigingweesperzijdebuurt.nl/ Lees reactie uit 2015 van ZPB.

 Bouw Kantoor Amsteldijk 220 in MLK-park

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9 oktober 2015

Stop de roofridders van VVD en P.v.d.A.

Kom naar de beeldvormende vergadering over armoede van stadsdeel Zuid op woensdag 14 oktober a.s. tussen 20- en 22 uur.
Zie de achtergrondinformatie van het Nibud, het woonmagazine, de nieuwe huurprijzenwet en de gemeentelijke voorstellen voor het huisvestingsbeleid.

Zuid- en Pijpbelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet functioneren van het zorgloket en het WMO-Podium. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) De laatste vragen weigert het Dagelijks Bestuur te verantwoorden, ondanks klachten. Lees ook de eerdere schriftelijke vragen over het zorgcentrum de Schinkelhaven uit 2011, waarvan het terrein nu al jaren braak ligt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8 mei 2015

Oproer in Zuid.

Op 12 mei a.s. vindt om 14.30 uur een kort geding plaats bij de rechtbank Amsterdam
( Parnassusweg 220)
Het geding geding is aangespannen door de ondernemingsraad van het stadsdeel Zuid. De kantonrechter is mr. Ros.
Lees over de laakbare handelingen van de stadsdeelsecretaris  Yvonne Jacobs, zoals aangegeven in de gedingstukken.

De vordering is eind augustus afgewezen. Nu loopt er een zgn bodemprocedure.

------------------------------------------------------------------------------------------------

29 april 2015

Bouw garage Boerenwetering stilgelegd door de Raad van State.
Zuid- en Pijpbelangen eist stopzetting van het project.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

13 april 2015

Maagdenhuis onnodig ontruimd. Steun de studenten tegen het gelddenken en de intimidaties van de UVA.

 

De studenten en docenten eisen meer democratie en transparantie op de universiteit.
Zie ook http://nl.wn.com/maagdenhuis

------------------------------------------------------------------------------------------------

7 april 2015

Ambtenaren Zuid in opstand!
ZPB is tegen angstcultuur. Lees het persbericht van de OR zuid.

------------------------------------------------------------------------------------------------

5 april 2015

Huurders dupe van mogelijke bezuinigingen en ontbinding huurcontracten!

Vanwege gemeentelijke bezuinigingen (250 miljoen) moet het maatschappelijk vastgoed van de gemeente, (bestaande uit 1500 panden met meer dan 3000 huurders) een kostprijsdekkende huur krijgen. Hiervoor is een bestuurlijke klankbordgroep samengesteld bestaande uit o.a. M. van Poelgeest ( GL), E de Vries (PvdA) en mw. Tesingh van (GL).
Zij moeten onderzoeken hoe bestaande huurcontracten kunnen worden opengebroken,
want die vormen nu een probleem, (blz. 23) zodat er markthuren berekend kunnen gaan worden
op basis van kostendekkendheid. Het wachten op natuurlijk verloop van de lopende contracten duurt te lang.
Zie blz. 3 van de "uitwerking stedelijke vastgoedstrategie, deel 1, spelregels vastgoed".
Dit punt 8 wordt 8 april 2015 besproken in de commissie Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van stadsdeel Zuid. Lees ook: "bijna helft huurhuizen veel te duur."

Amsteldijk 220
Vandaag heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Amsteldijk 220 zonder inhoudelijke behandeling vastgesteld. De 230 zienswijzen hiertegen zijn genegeerd.
Het beschermen van de hoofdgroenstructuur vindt ook de SP niet langer noodzakelijk.
Inzage is geweigerd en de raadsstukken ontbraken. De gemeenteraad is om aanhouding verzocht om bewoners alsnog te horen, maar het "gemeentevriendje" krijgt een kantoor in het groen van de Amstelscheg en het MLK-park.

Wordt stadsdeel Zuid een dictatuur??
Spreekverbod ZPB bij kritiek op het huisvestingsbeleid en schrappen van de mening uit het verslag. Bij de bespreking van een notitie van de gemeente over het toekomstige huisvestingsbeleid in de commissievergadering van Algemene Zaken op 23 maart 2015 toont D66 haar ware gezicht.
Zo werd ook op 11 maart jl. de spreektijd gehalveerd en vragen over de voorjaarsnota 2015 en de verbouwingskosten van het stadsdeelkantoor genegeerd.

8 maart 2015

Verklaring Zuid- en Pijpbelangen bij werkbezoek van de Centraal Stedelijke wethouder dhr. Choho van D66 aan de bestuurscommissie van Zuid.

Er zijn schriftelijke vragen gesteld over een belachelijke geldverslindende proef met grote luxe dichte afvalbakken op zonne-energie, digitaal gestuurd met persmechanisme.


Er zijn vragen gesteld over het verduisteren van brieven door het stadsdeel na klachten van burgers.
Lees o.a. de eerdere vragen met de beantwoording over: 1.Het selectief verspreiden van brieven van burgers
gericht aan de Bestuurscommissie en inzage van al deze brieven.
3. Wat is de uitkomst van het gesprek met de Key over het behoud van de atelierwoningen in de Zomerdijkstraat?
4.De herprofilering van de Heemstedestraat is tot groot Stedelijk project verklaard.
Het Dagelijks Bestuur is gevraagd, gezien hun bevoegdheid over het groen, het project niet uit handen te geven..

--------------------------------------------------------------------------------------------------

16 januari 2015

Nieuw schandaal: het Dagelijks Bestuur discrimineert Zuid- en Pijpbelangen bij vragen over de miljoenenprojecten voor schoolgebouwen bij de raadscommissie van 7 januari jl.
Zie de beeldopname.
Onlangs is er een spreektijdregeling ingesteld, waaraan het DB zich niet houdt, maar ZPB wel de
mond wordt gesnoerd. Er is zo structureel sprake van ongelijkheid, aangezien zonder inspraak
de 3 raadscommissies zijn samengevoegd naar 2.
Hierdoor is, gezien het volproppen van de agenda met opgespaarde agendapunten het niet langer
mogelijk invloed uit te oefenen.
De fractie eist meer spreektijd, minder agendapunten per vergadering of herstel oude
situatie zonder spreektijdregeling met de 3 voorbereidende raadscommissis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

31 december 2014

Wij wensen de bewoners in het stadsdeel Zuid een gezond en voorspoedig 2015

Voortgang inspraakactie Amsteldijk 220.( Geen katoor in het groen)
Lees de zienswijze van de Vereniging met de uitspraak Raad van State uit 2011.
Honderden bewoners gaven gehoor aan de oproep en stuurden een zienswijze aan de Gemeente en het stadsdeel Zuid.
Iedereen krijgt een ontvangstbevestiging. Verwacht wordt, dat het bouwvoornemen voorlopig geen doorgang vindt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

19 december 2014

Bestuurscommissie Zuid negeert bewoners.
Het definitief Ontwerp inrichting "Rode Loper",boven het tracé van de NZ-metrolijn in de
Ferd. Bolstraat is besproken op 17-12-2014 en positief geadviseerd aan het college van B & W.
ZPB had 4 amendementen ingediend voor meer groen, tegen de kap van 16 gezonde bomen
o.a. op het Picoplein, behoud van de open ruimte, het instellen venstertijden voor de zijstraten
en hernieuwde inspraak over verlichting en type bestrating geëist.
De politiek bleef arrogant ongevoelig voor de eisen van de bewoners.
Alleen ZPB stemde tegen het advies aan de college.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

28 november 2014

Stadsdeelbeleid anti-democratisch?

Er is bij het college van B&W een klacht ingediend over het negeren van de regels door de
ambtenaren en bestuurders van het stadsdeel Zuid. De heer Capel, voorzitter van het stadsdeel, erkent de problemen die allang opgelost moesten zijn. Met excuus belooft hij beterschap.
Er blijft nog steeds sprake van censuur door het stadsdeel en het achterhouden van brieven
van burgers, gericht aan de bestuurscommissie.

Hierbij de contactgegevens van alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de bestuurscommissie Zuid. Dankzij Zuid- en Pijpbelangen zijn deze gegevens weer geplaatst op de site van het stadsdeel Zuid. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

26 november 2014

Stop bouwplan kantoren in de Hoofdgroenstructuur. Zie gemeentelijke publicatie.

De Mirandastrook in de Rivierenbuurt dreigt verder aangetast te worden.
Bewoners worden opgeroepen hun mening te geven bij de gemeenteraad en het stadsdeel Zuid.
De kwestie is eerder besproken op 12 november jl, op verzoek van Zuid- en Pijpbelangen.

De stadsdeelwerf op de Pres. Kennedylaan nr. 5 gaat verhuizen naar het bedrijventerrein Schinkel.
Hier komt een sporthal, wat ten koste gaat van de bestemming ,,park". Lees de bijdrage van Zuid- en Pijpbelangen van 19 november jl.

                  Hier moet de nieuwe spothal komen. De 4 berken worden gekapt. Een van de 5 grote bomen, zoals op de voorgrond is illegaal gekapt. De foto is genomen op 1 december jl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
19 november 2014

Stop opheffen fietspaden Jan Steenstraat en Sarphatipark.

In januari 2015 wordt het omstreden voorstel behandeld in de commissie Leefomgeving.
Vooruitlopend hierop wordt op 2 december a.s. een voorstel van D66 in de commissie Leefomgeving besproken om parkeerplaatsen op te heffen. Zie de conceptagenda, die ontbreekt op de site van het stadsdeel Zuid. Het is echter een gemeentelijke bevoegdheid.
Het stuk over het opheffen en niet langer compenseren van parkeerplaatsen in Zuid was eerder niet geplaatst op de agenda van 4 november, zodat burgers niets wisten en de andere fractie zich niet konden voorbereiden. Door protest van Zuid- en Pijpbelangen is behandeling nu uitgesteld tot 2 december.

Schriftelijke vragen aan het stadsdeel over brandveiligheid van woningen.

Brandveiligheid huurders van gesplitst- en verkocht corporatiebezit faalt door corrupt beleid.
In stadsdeel Zuid zijn duizenden woningen niet voorzien van een verplichte brandmelder.
Er zijn schriftelijke vragen gesteld. De brandweer Amsterdam bezoekt wijken met verhoogd risico
op brand en plaatst bij een vrijwillig bezoek een gratis brandmelder.

Stop verkwanselen betaalbare woon-werkruimte kunstenaars.  Er zijn schriftelijke vragen gesteld over het behoud van 32 atelierwoningen in de Zomerdijkstraat.
Woningcorporatie de Key wil deze verkopen en zo onttrekken voor startende kunstenaars die een
betaalbare woon-werkruimte zoeken. De lokale politiek beweert zich in te zetten voor het behoud van de z.g. "broedplaatsen", maar laat het tot nu toe afweten. Op 10 december a.s. wordt het als agendapunt 8 toch behandeld en staat het op de agenda van de commissie Algemene Zaken en wonen.

Ouderen en gehandicapten dupe verkoopbeleid corporaties.
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de beschikbaarheid van corporatiewoningen, o.a. voor ouderen in wijken die voor de verkoop zijn aangewezen. Nieuwe zorgregels dwingen ouderen langer thuis te wonen. Zuid weigert hierop in te spelen, waardoor verhuizen naar een grondwoning in de eigen buurt onmogelijk wordt gemaakt. Met het nieuwe puntenstelsel, gebaseerd op WOZ-waarde komen vanaf 1 juli 2015 duizenden sociale huurwoningen na leegkomst en bij hernieuwde verhuur in de vrije sector. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5 november 2014

De foto's zijn genmaakt op 4 november 2014

Kaalslag van 21 iepen op de Ceintuurbaan voor 20cm bredere fietspaden.

In 2012 tekenden 95% van alle ondernemers nog tegen de kap en stoepversmalling. Draagvlak ontbrak. De kap is illegaal, want er is niet conform de gemeentelijke richtlijn voor
"plusnetten"gehandeld, die maatwerk voorschrijft bij monumentale laanbeplanting.
Voor deze misdaad tegen de leefbaarheid en het vernielen van de Pijp zijn alle partijen
behalve Zuid- en Pijpbelangen in de bestuurscommissie Zuid verantwoordelijk.
Bewonersparticipatie en transparantie zijn ver te zoeken. Hedenavond zijn de volgende
vragen aan de VVD wethouder Slettenhaar gesteld.
 ---------------------------------------------------------------------------------------

Red bus 62.
Teken petitie-bus-62 https://petities.nl/petitie/red-bus-62

Steun de bewoners in Buitenveldert.
Na de opheffing van lijn 25 gaat bus 62 per 1 december een kortere route rijden.
Hierdoor worden vele belangrijke en cruciale voorzieningen voor onze oudere bewoners in
een klap niet meer rechtstreeks bereikbaar, zoals dat nu wel het geval is met de huidige route van bus 62. In de commissievergadering van 4 november jl. is van de wethouder geëist dat het besluit wordt teruggedraaid.
Wethouder Slettenhaar zal de commissie op korte termijn per brief nader informeren.
------------------------------------------------------------------------------------------------

12 oktober 2014

Stadsdeel Zuid verkwanselt sociale huurwoningen en neemt besluiten buiten de bestuurscommissie om. Lees de Echo, welk artikel pas op 25-11-'14 werd gepubliseerd.

De achterzijde van het complex aan de Zeelandstraat.

Lees over Rochdale die een complex met 154 woningen aan de Boelelaan wil verkopen aan een belegger.
Door besluitenloosheid zijn gedurende 14 jaar miljoenen verspild, waar huurders weer voor opdraaien.
Doordat geen reële compensatie plaatsvindt komt de beschikbaarheid in gevaar,
omdat de verplichte ondergrens van 30% bijna is gedaald naar 20%. De oppositie en bewoners kregen niet tijdig deze informatie en zijn voor voldongen feiten geplaatst. Hier de onvolledige informatie over Rochdale, zoals Zuid heeft geplaatst op hun site.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2 oktober 2014

Onjuiste inspraakprocedure in de Zuid- Pijp over het daadwerkelijk plaatsen van ondergrondse vuilcontainers.

 

Het algemene beeld in Zuid na de invoering van ondergrondse afvalcontainers

Grote delen van de buurt zijn niet schriftelijk geïnformeerd over te houden inspraak.
Er is verlengde inspraak geëist en alsnog bezorging van de informatiefolder over de
inspraakmogelijkheden met alle geplande locaties. Op een 8-tal klachten heeft Zuid niet gereageerd. Er is geen transparantie van beleid en bewoners worden niet serieus genomen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

28 september 2014

Stadsdeel Zuid pleegt censuur en maakt onderscheid bij de informatievertrekking.
Lees de verklaring n.a.v.klachten van burgers en ZPB over het niet democratisch functioneren van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid, waaronder discriminatie en het onttrekken van brieven aan hun bestemming.
Zo worden brieven van burgers aan de leden van de Bestuurscommissie onthouden en worden besluiten genomen namens de Bestuurscommissie zonder hen hierover te voren te informeren.
ZPB heeft diverse schriftelijke vragen gesteld over Round-Up en de begroting 2015.
Die worden volledig genegeerd. Ook de standpunten van ZPB worden in de verslagen verschreven
en correcties genegeerd. Hiermee handelt Zuid volledig in strijd met de gemeentewet en de eigen regels. Lees over de tegenwerking.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mei 2014

Op 22 mei 2014 rond 13.30 uur is in de dichtbevolkte Pijp het kankerverwekkende en giftige
onkruid bestrijdingsmiddel Round Up rondgespoten, tot onder de deuren van de woningen.
Voor het reinigingspersoneel geldt een verblijfsverbod gedurende een week,vanwege de mogelijke schadelijke bijwerkingen.De bewoners worden regelrecht vergiftigd.
Stadsdeel Zuid zou na hevige discussies en ontbreken van draagvlak per 1 januari 2014
stoppen met het gebruik in woonwijken, bij water en kinderspeelplaatsen.
Hiervoor is nu Paul Slettenhaar VVD-wethouder verantwoordelijk.
Heden is de wethouder hierop aangesproken.

 De gifspuiter actief in de Saffierstraat. Zie ook video


U wordt opgeroepen het spuiten onmogelijk te maken en van het stadsdeel te eisen
hiermee te stoppen.
Er zijn op 21 mei jl. schriftelijke vragen gesteld door Zuid- en Pijpbelangen aan de
Bestuurscommissie van Zuid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

21 Maart 2014

Zuid- en Pijpbelangen wil alle kiezers van harte bedanken voor hun stem.
Op basis van 90% van de stemmen heeft de partij een zetel in de nieuwe bestuurscommissie van Zuid en kreeg 6.7%  van de stemmen.
Heden kreeg onze lijsttrekker Theo Keijser in de Zuiderkerk van burgemeester Eberhard van der Laan een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt voor zijn werk als raadslid in de afgelopen 20 jaar.

Stadsdeel Zuid pleegt censuur op de verkiezingsbijdrage van ZPB in de stadsdeel-krant van 20 februari en 6 maart  2014. Zie ook aan de linkerzijde onder de knop de laatste verkiezingsinformatie.

------------------------------------------------------------------------------

Op 19 februari 2014 was de laatste reguliere raadsvergadering in Zuid.
Zuid- en Pijpbelangen heeft o.a. mondelinge vragen gesteld over het verspillen van €. 6,5 miljoen voor een verbouwing van de Tobiasschool in de Rietwijkerstraat 55, zonder openheid te geven. Daarbij is tevens de mailcorrespondentie met de raadsgriffier mw. Spier opgenomen. Lees de laatste raads- bijdrage en de motie om voortijdige sloop van het monumentale GGD-gebouw aan de Amstelveenseweg 122 te voorkomen.

----------------------------------------------------------------------------------

Herprofilering van de Heemstedestraat.Onze Vereniging heeft mede namens 27 bewoners een inspraakreactie bij de gemeente Amsterdam ingediend en behoud van de 29 bomen bepleit. Lees de NVU en de gemeentelijke nieuwsbrief.

Hedenavond 11 februari was de laatste commissievergadering van Leefomgeving in het stadsdeel Zuid in de oude zetting. Lees hier de laatste bijdrage van Zuid- en Pijpbelangen.

Er zijn schriftelijke vragen gesteld over het huisvestingsbeleid en het bomenbeleid, zie vanaf vraag 6.
Hier leest u de 2e beantwoording over de woonvisie, Van Ostadestraat 233, NZ-lijn en het tuin- en bomenbeleid.

Lees hier de vragen over de illegale boomkap en vragen die nooit zijn beantwoord
door Joep Blaas, portefeuillehouder D66 en verantwoordelijk voor de openbare ruimte, het verkeer en de leefomgeving.
Het was de laatste mogelijkheid om vragen te stellen, vanwege de verkiezingen.

------------------------------------------------------------------------------------

Verkiezingen op 19 maart 2014.
Zuid- en Pijpbelangen doet onder lijst 28 mee aan de verkiezingen op stadsdeelniveau. Ook negen andere partijen doen mee. Zie ons conceptverkiezings- programma 2014-2018 links boven. Print hier de verkiezingsposter en hang deze voor uw raam. Er bestaat verwarring over het lijstnummer, want in andere stadsdelen doen lokale parijen mee onder het zelfde lijstnummer. Daarop kan een kiesgerechtigde uit Zuid niet op stemmen. ZPB doet mee onder lijst 28.

-------------------------------------------------------------------------------------

December 2013

De medewerkers van de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen wensen u een gezond en voorspoedig 2014.

Havenstraatterrein

Steun de bewoners en kijk op hun site www.havenstraatterrein.nl
Op 18 december jl. is op botte wijze de publieke tribune door de politie ontruimd.
Dit gebeurde in opdracht van de vervangend raadsvoorzitter dhr. van Doorn,van de VVD. Hiervan wordt afstand genomen.Lees onze bijdrage.

-----------------------------------------------------------------------------------Oktober 2013

Stadsdeel Zuid haalt bakzeil in kortgeding tegen Zuid- en Pijpbelangen.

De rechter mr. Brouwer heeft de democratische rechten van de fractievoorzitter volledig hersteld. Lees de persberichten en de zienswijze van het Stadsdeel Zuid. 

 

 De deuren zijn weer open in het kantoor aan de Pres. Kennedylaan 923

Kortgeding: toegangsbeperkingen voor Zuid- en Pijpbelangen en haar medewerkers tot het stadsdeelkantoor. Lees het Parool, het dossieroverzicht en de dagvaarding.
Het zijn regelrechte leugens die de stadsdeeladvocaat op het kort geding inbracht. Er is nooit in papieren, kamers of prullenbakken gekeken. ( die laatste zitten op slot).
De informatie waar de fractie ook recht op heeft zit ook achter slot en grendel.
De griffie is de boosdoener en wilde ons kwijt omdat we op tijdstippen kwamen, dat de leden van het Dagelijks Bestuur in hun er naast gelegen glazen kantoor vaak overwerken.
Het is Portefeuillehouder dhr. Kreuger lid van het Dagelijks Bestuur voor de VVD en onze opponent die dit heeft verzonnen om ons gedurende de kantooruren te kunnen controleren.
( Geen recht meer om na 17.00 uur aanwezig te zijn.)
Na de fusie in 2010 kreeg de fractie geen kast of eigen kamer en moest het zelf maar uitzoeken. Er hangen camera's, na 19. 00 uur moet je je aanmelden via de portier die regelmatig langs komt. In dichte deuren zijn zelfs ramen geplaatst. Alleen een beperkt aantal ruimten zijn voor de fracties toegankelijk. In de overige kantoren zitten de ambtenaren en zijn niet toegankelijk.
De rechter komt op 9 oktober a.s om 9.30 uur een kijkje nemen op de Pres. Kennedylaan 923.  U bent van harte welkom, want het is openbaar.

-------------------------------------------------------------------------------------

28 augustus 2013

Kapvergunning 30 bomen Heemstedestraat ingetrokken.
Lees de beslissing. De bewoners worden hierbij bedankt voor hun inzet.

Wethouder J. Blaas blijft giftig bezig. Lees de Echo over Roundup.

-------------------------------------------------------------------------------------

Juli 2013

Bezwaren tegen bomenkap Heemstedestraat.

Tijdens de openbare hoorzitting van 20 juni jl. werden de bezwaarschriften behandeld die waren ingediend tegen de kap van 30 gezonde bomen in de Heemstedestraat. Het maken van video-opnamen voor eigen gebruik en voor plaatsing op internet werd niet toegestaan, indien de camera niet uitging,
ondanks, dat meerdere aanwezigen wezen op het openbare karakter, zou de hoorzitting direct worden geëindigd. Kijk bij de opnamen.

Bij opening  van de zitting is aan de leden van de hoorcommissie gevraagd om de hoofd- en nevenfuncties bekend te maken. Hier was op 19 april jl. schriftelijk om verzocht. Er werd nauwelijks serieus op ingegaan en afgedaan met: hiervoor moet u bij het stadsdeel zijn, u dient maar een klacht in. Een lid was vervangen zonder enige mededeling.  Zie de agenda van de hoorcommissie.
Na het uitspreken van een -mede namens 60 gemachtigde bewoners- onderbouwd ordevoorstel met nieuwe feiten om de zitting aan te houden, werd dit afgewimpeld met een verwijzing naar de brieven aan de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen. Evenmin werd gevolg gegeven aan de eis  tot van wraking van de commissie, ondanks dat zij een bij wet ingesteld orgaan zijn. De voorzitter weigerde de zitting te schorsen voor interne beraadslaging.

Daarop hebben de belangenvertegenwoordigers en enkele bewoners na 30 minuten de zaal verlaten, omdat de zitting, ondanks de inbreng van nieuwe formele punten om uitstel, doorging en zij niet inhoudelijk aan dit verdere showproces  wilden meedoen. Van de 5 aanwezige bewoners, waarvan er 3 niet ontvankelijk in hun bezwaar zouden zijn, kregen van de voorzitter een spreekverbod. De zitting duurde nog een uur.

De belangrijkste eis was om in elkaars bijzijn te worden gehoord op basis van één volledig dossier. Daaruit bleek, dat talloze wel ontvankelijk verklaarde bezwaarden niet voor de hoorzitting waren uitgenodigd of dat hun bezwaarschriften, zienswijzen en/ of klachten over de procedure in het dossier ontbraken, samen met de uitnodigingsbrief. Zij kwamen ook niet voor op de overzichtslijsten met de namen van alle bezwaarmakers.

De wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen heeft n.a.v. de beantwoording door de gemeenteraad over de “plusnetten” bij de raadsvergadering van het stadsdeel Zuid een motie ingediend om af te zien van bomenkap in de Heemstedestraat en de Ceintuurbaan. Hierover werd gestemd met alleen onze stem voor. Nadien zijn de motie en een ander bijgevoegd amendement onrechtmatig weggewerkt. Dit is hersteld op 23-8-13 door het stadsdeel. Lees de reactie van het Dagelijks Bestuur op de bezwaarschriften.

-------------------------------------------------------------------------------------

13 juni 2013

Stop bomenkap Heemstedestraat.
Beste mensen, op 20 juni 2013 worden de 250 bezwaarschriften behandeld op een openbare hoorzitting door een bezwaarschritencommissie. Uw steun en aanwezigheid is van groot belang. Lees de aan veel bezwaarden onthouden reactie van het Dagelijks Bestuur.

 -------------------------------------------------------------------------------------

29 april 2013

Portefeuillehouder Egbert de Vries ( PvdA) van Ruimte en Wonen van stadsdeel Zuid gebruikt geweld tegen raadslid van Zuid- en Pijpbelangen om mening over het Archiefterrein, vastgesteld in de raadsvergadering van 24 april jl.

__________________________________________________________________

24 april 2013  bezwaren tegen bomenkap Heemstedestraat.

Update: er zijn 250 bezwaarschriften uit de Hoofddorppleinbuurt ingediend bij het stadsdeel Zuid. Ruim 70% van alle bewoners uit de Heemstedestraat die thuis waren hebben bezwaar gemaakt tegen de kap van de 30 gezonde bomen. Daaronder waren ook bijna alle winkeliers uit de buurt.

De protesten tegen het nieuwe kapbeleid houden aan. Kijk naar AT5 en luister naar de insprekers op de afgelopen raadsvergadering van 20 maart 2013. Er ontstond discussie over de ingediende motie om maatwerk te leveren, zodat alle bomen in de Heemstedestraat en de Ceintuurbaan behouden kunnen blijven.

__________________________________________________________________

20 maart 2013  Hoe giftig is wethouder Blaas van Zuid!

Stadsdeel Zuid blijft halsstarrig het giftige onkruidbestrijdingsmiddel inzetten tegen onkruid in de openbare ruimte van ons stadsdeel. Dat burgers en ons drinkwater worden vergiftigd laat hem en zijn coalitiepartners van PvdA en VVD koud. Lees de Echo van 20 maart en onze commissiebijdrage, aangezien het echoartikel niet vol-ledig is en Zuid- en Pijpbelangen niet was benaderd. Lees de interpellatie ingediend bij de afgelopen raadsvergadering van 20 maart 2013.

-----------------------------------------------------------------------------------

17 maart 2013

Kapvergunning verleend voor 30 bomen in de Heemstedestraat.

Nadere informatie volgt. Zie ook de Nota van beantwoording, onthouden aan de bewoners met de tekening van de locaties van de nieuwe aan te planten bomen.

Kom inspreken op 20 maart a.s.tegen deze praktijken of kom langs om 20.00 uur. Zie onder.

Update: op 26-4-13 zijn over de onderstaande praktijken schriftelijke vragen gesteld.

De misdadigers van Zuid hebben op de Amsteldijk bij het GemeenteArchiefterrein opnieuw illegaal boom nr. 4 gekapt, zonder overleg of inspraak. Er wordt misbruik gemaakt van de herprofilering door de Gemeente. Deze criminele kappraktijken worden gedekt door D66,VVD en P.v.d.A.

Illegaal gekapt op14 maart 2013

-------------------------------------------------------------------------------------

13 maart 2013

Oproep aan bewoners van de Ceintuurbaan en de Heemstedestraat.
Op 20 maart a.s. vergadert de stadsdeelraad Zuid.U wordt opgeroepen om in te spreken.  U moet zich aanmelden voor 12.00 dezelfde dag op telnr 020-2521345. In beide straten dreigen tenminste 55 gezonde grote bomen te worden gekapt voor meer ruimte voor het verkeer. Geen boom de pijp uit!!!
Dit betekent een ernstige verslechtering voor het leefmilieu, terwijl met alternatieven niets wordt gedaan. Beide straten zijn niet breed genoeg voor alle toe te voegen verkeers-functies. Lees nader verklaard de argumenten van het stadsdeel met ons commentaar.
Ondanks het ontbreken van het beloofde rapport over de doorstroomsnelheid van de tram in de Heemstedestraat is het agendapunt ondanks verzoeken tot uitstel tocht op 12 maart jl.besproken, ondanks ernstige bezwaren van alle oppositiepartijen, GL, SP, VOZ, ZPB. Lees de bijdrage en geluidsopname

 ------------------------------------------------------------------------------------

2 maart 2013

Inspraak herprofilering Ceintuurbaan
Stadsdeel Zuid houdt inspraak over de Ring Oud-Zuid
Stuur het reactieformulier voor 12 maart a.s. Het stadsdeel kreeg honderden reacties.
Zie informatie en tekening.
Voor verdere informatie zie 24 januari 2013 onder bomenkap Ceintuurbaan.

De brug over de Boerenwetering wordt vervangen in 2016. Lees.

Hierbij de informatie uit 2009 met achtergrondinformatie en de toen gehouden inspraak.
Zie ontwerp uit 2008.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste nieuws over de Heemstedestraat.
Het stadssdeel Zuid heeft het agendapunt 7 over de Heemstedestraat, wat op 12 februari zou worden gesproken in de commissie Leefomgeving, uitgesteld. Lees.

Protesteer tegen de bomenkap in de Heemstedestraat.
Op 25 januari jl. is een kapaanvraag voor 30 bomen gepubliceerd.
Stuur een Zienswijze. Stop de plannen! Zie onderzoeksrapporten.

6 februari 2013

-------------------------------------------------------------------------------------

De gemeente Amsterdam gaat bouwkavels verkopen in de Hoofdgroenstructuur. Zie het Spve Mei 2012.
Het Gijsbrecht van Aemstelpark dreigt met de kap van 53 bomen verder te worden verdicht. (ingang Amstelveenseweg / Warmelo. Maak bezwaar tegen de op 22 januari jl. verleende kapvergunning.
Op 6 februari 2013 wordt in de raadscommissie Ruimte en Wonen het grondexploitatieplan zelfbouwkavels besproken. Zie info.

4 februari 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dreigende onnodige bomenkap in stadsdeel Zuid.                24 januari 2013

Herprofileringen op de Ceintuurbaan (40), Heemstedestraat (30) en Ruysdaelkade (25) in 2013 en 2014 dreigen ten koste te gaan van 95 bestaande gezonde bomen.Daaronder ook de grootste iep van de Pijp aan de rand langs de Boerenwetering. Hierover is al besloten. De kap dient gestopt te worden.
Door het nieuwe kapbeleid van Zuid worden de bomen vogelvrij verklaard.

In de afgelopen raadscommissie Leefomgeving hebben de meeste partijen (klik op echo van 23-1-2013) zich uitgesproken voor de kap van zeker 40 bomen op de Ceintuurbaan tussen de Dusartstraat en de Ruysdaelkade (fase 5.) De Ferd. Bolstraat/ Dusartstraat (fase 5-a Ring Oud-Zuid) komt bij de herprofilering van de Ferd. Bolstraat.
Hier lopen 15 bomen gevaar. Klik op Programma van Eisen fase 8.
Zuid- en Pijpbelangen heeft zich als enige tegen de voorstellen voor extra brede fietspaden en bomenkap uitgesproken. Klik op commissiebijdrage.

In het Echo-artikel wordt GL en niet Zuid- en Pijpbelangen als aandrager van het agendapunt genoemd. Evenmin wordt gemeld, dat Zuid- en Pijpbelangen zich als enige tegen de 3 voorstellen (fase 7,8,9) heeft uitgesproken. De krant was hiervan niet op de hoogte.

Zuid- en Pijpbelangen heeft op 21 januari jl. een inspraakreactie gegeven op de nota Mobiliteitsaanpak, omdat stadsdeel Zuid met hun eerdere besluit over fase 8 ROZ hierop vooruit loopt en hiermee de gemeentelijke inspraak negeert. (aanwijzen als plusgebied voor de fiets en voetgangers)
Hetzelfde speelt in de Heemstedestraat, waar 30 grote gezonde bomen gekapt dreigen te worden, vanwege aanwijzing tot plusgebied, waar Zuid ook op vooruit loopt. Met een beroep op maatwerk geeft de Mobiliteitsnota de mogelijkheid om met de plaatselijke omstandigheden rekening te houden, zoals de groenvoorziening. Klik op nota of lees in de commissiebijdrage.

 

Op verzoek van Zuid- en Pijpbelangen wordt het onderwerp "Heemstedestraat" in de raadscommissie Leefomgeving van 12 februari a.s. besproken.
Daar dreigen 30 bomen bij een herprofilering in 2014 te worden gekapt, vanwege de nieuwe normen die het gebied krijgt als zgn. “plusgebied”. (meer ruimte voor tram en voetganger) Stadsdeel Zuid heeft op anti-demochratische wijze op 1 februari jl. een kapaanvraag voor 30 bomen gepubliceerd. Zie boven.

 -----------------------------------------------------------------------------------

30 november 2012

Zuid- en Pijpbelangen heeft bij de begrotingsbehandeling voor 2013, veertien moties en amendementen ingediend en zware kritiek geleverd op het bezuinigingsbeleid.

Lees hier de volledige tekst en de overige bijdragen aan de raadsvergadering van 28- en 29 november 2012.
Geen enkele motie of amendement is aangenomen, want de deelraad is er kennelijjk niet voor de bewoners.

De partijdige voorzitter weigerde motie 83, die mede ook gaat over haar rol in het Presidium, in stemming te brengen. Hiermee wordt opnieuw aangetoond, dat er in Zuid geen sprake is van gelijke behandeling en dat censuur wordt toegepast tegen raadsminderheden. De site van stadsdeel Zuid meldt ook onjuist, dat de motie 83 is verworpen.

-------------------------------------------------------------------------------------

1 november 2012

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2012 is het bomenbeleid vastgesteld.
Alle ingediende 11 amendementen zijn verworpen, ook door GL en SP.
Zo wordt het vanaf nu mogelijk om zonder vergunning alle bomen te kappen onder de noemer van "dunning"
Deze bepaling was 11 jaar wel van toepassing in de oude bomenverordening.
Bij vaststelling van een ander agendapunt 9 lopen de tuinen gevaar. Zie amendement.
In steeds meer bestemmingsplannen wordt de tuinbestemming veranderd in de nieuwe functie wonen.

De woningmarkt wordt drastisch gewijzigd.
Lees in het regeerakkoord van 29-10-12 op bladzijde 33 en zie ons artikel van december 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------

30 oktober 2012

Op 31 oktober 2012 wordt de nieuwe bomenverordening en het bomenbeleid 2012 met aanpassingen in de raad besproken.

Zuid –en Pijpbelangen heeft 11 amendementen ingediend om wijzigingen, ten gunste van de bomen, in beide beleidsstukken te bewerkstelligen. lees de uit te spreken bijdrage op 31-10-2012

Honderden bewoners hebben de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen mede gemachtigd om namens hen bomen aan te melden voor de plaatsing op een beschermingswaardige lijst. Tientallen bewoners gaven gehoor aan de oproep om bomen bij het stadsdeel Zuid aan te melden voor plaatsing op deze lijst.

-------------------------------------------------------------------------------------

6 oktober 2012

De bomenverordening en het bomenbeleidsplan worden opnieuw behandeld.

Oproep: kom naar de commissievergadering Leefomgeving op dinsdag 16 oktober a.s. Het betreft agendapunt 07. Dit punt wordt om 21.30 uur besproken.

Meer informatie volgt. Let op uw brievenbus

Tijdens- en na de eerste bespreking op 12 juni jl. in de raadscommissie Leefomgeving over het bomenbeleid  zijn een 3-tal brieven ingediend over het anti- democratisch handelen van het stadsdeel tegen bewoners en belangengroepen die betrokken zijn bij het verwerpelijke kapbeleid.

De Vereniging wil terug naar de regels van de bomenverordening uit 2001, die wel met instemming van groengroepen tot stand was gekomen.

Hoe giftig is Joep Blaas!

Vanaf begin juni 2012 wordt het stadsdeel Zuid met het omstreden gif Rondup bespoten tegen onkruid. De wethouder blijft ondanks protesten toch hiermee doorgaan. Zie het Parool, inzake gebruik op kinderspeelplaatsen.
Zuid- en Pijpbelangen heeft in de afgelopen raadscommissie van Leefomgeving en bij de afgelopen raadsvergadering heftig geprotesteerd en stopzetting geeist. De meeste partijen ondernemen niets. Lees ook de brief van een bewoner die de kwestie onder de aandacht bracht.
--------------------------------------------------------------------------------------

5 Oktober 2012

Er zijn schriftelijke vragen aan het deelraadsbestuur van Zuid gesteld over parkeren in het groen, de wijkgids en verminderde zorg voor ouderen.

Aan het Dagelijks Bestuur zijn schriftelijke vragen gesteld over het niet handhaven van een illegaal aangelegde parkeerplaats ten koste van de openbare groenvoorziening. Het stadsdeel erkent bij de beantwoording haar falende organisatie. De kwestie speelt al bijna een jaar.

De meeste bewoners in stadsdeel Zuid hebben voor het jaar 2012 geen stadsdeelgids (met adressen van gemeente en  instellingen) ontvangen, terwijl de stadsdeelvoorzitter, dhr. Slettenhaar, heeft toegezegd, dat iedereen de gratis gids huis aan huis in de bus krijgt. Uit talloze klachten die wij krijgen blijkt dit niet het geval te zijn. Er zijn schriftelijke vragen (klik op blauw) gesteld.De beantwoording is met nog eens 4 weken uitgesteld.

Het stadsdeel gaat bezuinigen op de zorg. Er is een startnotitie opgesteld en besproken in de raad van 27 september jl. Omdat antwoord op de raadsvergadering werd geweigerd zijn de vragen over de verslechtering van de zorg voor ouderen alsnog schriftelijk gesteld.

 ----------------------------------------------------------------------------------

September 2012

Actie tegen verkoopplannen van woningstichting De Key.

Woningstichting De Key wil een van haar complexen (gelegen in de Marathonbuurt) per etage gaan verkopen. Eerst vindt het verplichte onderzoek plaats bij 10% van de woningen. Bewoners zijn opgeroepen hieraan geen medewerking te verlenen. Bij een mede met bewoners gehouden meningspeiling onder de huurders door de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen, sprak tenminste 60% zich hiertegen uit. Op 6 novemeber a.s. worden de reacties aan de directie van De Key aangeboden.

-------------------------------------------------------------------------------------

Augustus 2012

Het stadsdeel beantwoordt de inspraakreacties Heemstedestraat

23 Juni 2012

Stadsdeel Zuid wl de Heemstedestraat in 2013 of 2014 herprofileren en houdt onder bewoners uit de Heemstedestraat en omgevng een meningspeiling. Hiervoor is een brief verspreid. Op de site van het stadsdeel ontbreekt alle informatie waar naar in deze brief wordt verwezen.In variant 2 lopen alle 30 bomen gevaar te worden gekapt. Stuur daarom deze inspraakreactie aan het stadsdeel Zuid.

---------------------------------------------------------------------------------

20 Juni 2012

Lees De Echo, Wethouder Blaas D66 erkend falen van zijn eigen bomenbeleid.

13 JUNI 2012

Hierbij de link naar uitzending gemist van stadsdeel Zuid  http://zuid.notubiz.nl/notucastOD/preverg/15346 met de dscussie over de bomenverordening, die gisterenavond plotseling werd afgebroken.

Omstreden bomenvoorstel stadsdeel Zuid gedeeltelijk ingetrokken.

N.a.v. de inspraak en de actie tegen het nieuwe bomen- en kapbeleid van het stadsdeel Zuid met 2200 inspraakreacties, heeft resultaat opgeleverd.

De actie, vanaf februari 2012 en georganiseerd door de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen, heeft succes.
Hedenavond 12 juni is tot middernacht gepraat over het bomenbeleid van wethouder Blaas ( D66) in de commissievergadering van Leefomgeving.
Er waren een 40-tal bewoners, opgeroepen door de Verenging, aanwezig, waaronder 20 insprekers.
Wethouder Blaas kreeg de volle laag van de insprekers, zijn eigen partij en de meeste andere fracties.
De politiek stond op voet van oorlog met de duizenden protesterende burgers.
Alleen de VVD bleef tot het laatste moment achter het plan staan.
Besloten is om de besluitvorming tot na de vakantie uit te stellen en de Centraal Stedelijke bomenverordening in de komende besluitvorming als uitgangspunt te gaan nemen.
Daarmee zijn twee van de drie omstreden voorstellen van de baan.
Dit betreft het verruimen van vergunningsvrij kappen naar 65 cm. Dit blijft nu 31 cm. ( huidige praktijk)
Ook het voorstel om bomen na kap niet langer te herplanten wordt teruggedraaid. Nu wordt bijna voor elke te kappen boom een herplantplicht opgelegd.

Het afschaffen van de financiële compensatie, op basis van de boomwaarde, indien na kap geen herplant kan worden opgelegd ter plaatse, is nog niet teruggedraaid.

Dit geldt ook voor een aantal omstreden punten in het bomenbeleidsplan.

Bijgaand de uitgesproken bijdrage in de commissie leefomgeving van de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen met klachtbrief.

Het takkenbeleid van stadsdeel Zuid.

Schinkeleilanden

 

Ilegale bomenkap Vondelpark

Besluitvorming n.a.v. inspraak bomenbeleid Zuid

Op dinsdag 12 juni 2012 wordt in de raadscommissie Leefomgeving het bomenbeleid en de nota van beantwoording besproken. U kunt zch bij ons opgeven als u wilt inspreken. Bel ons op nr. 020-6757025 en spreek uw naam met telefoonnummer in. Gebleken is, dat de griffie van het stadsdeel Zuid niet transparant optreedt en brieven van burgers laat verdwijnen. Hierbij alvast de schandalige nota van beantwoording met de overige stukken n.a.v. de 2300 inspraakreacties. 

Hierbj enige zienswijzen van belangengroepen de zich inzetten voor het groen en
een selecte van opmerkingen uit de 2200 reacties. Zie het Jaagpad als voorbeeld, waar 30 bomen moeten wjken voor kantoren, N.B. in de hoofdgroenstructuur.
Verder nieuws volgt nog.
---------------------------------------------------------------------------------

30 mei 2012

Behoud sociale woningbouw in De Pijp

Op 6 juni aanstaande wordt in de raadscommissie Ruimte en Wonen het verzoek van Zuid -en Pijpbelangen besproken om het voorstel van de Commissie Welstand en Monumenten over te nemen, door af te zien van sloop van het pand Rustenburgerstraat 140. Het pand is een van de laatste karakteristieke oudbouw in dit gedeelte van de Rustenburgerstraat. Klik op stukken en Geschiedenis pand.

In dezelfde buurt, lutmastraat nr. 175 t.o. de Mauvestraat wil het stadsdeel Zuid een schoolcomplex verkopen aan een private ondernemer. Hier moeten koopwoningen komen met een ondergrondse parkeergarage. Op 30 mei jl. is het in de stadsdeelraad besloten. Zuid- en Pijpbelangen heeft een amendement ingediend om de politiek duidelijk te maken, dat mensen ook nog leefbaar en betaalbaar willen wonen. De omwonenden worden ingebouwd en de helft van de tuin wordt een betonplaat.

Tijdens dezelfde raadsvergadering van 30 mei is de woonvisie Zuid vastgesteld. Daarbij ligt vooral de nadruk om sociale huurwoningen te verkopen in de wijken met sociaal bezit. De Stadionbuurt, Diamantbuurt en de Ijsselbuurt. Zuid- en Pijpbelangen was de enige fractie die het opnam voor de burgers die afhankelijk zijn van de sociale huurwoning. Zie de bijdrage en amendementen.

-----------------------------------------------------------------------------

Maart 2012

Inspraak bomenbeleid, geef uw reactie, zie verderop

Laatste stand van zaken. Inmiddels heeft het stadsdeel Zuid  per post duizenden inspraakreacties ontvangen.
U dient uw zienswijze per post aan het stadsdeel te sturen, aangezien bij een inspraakprocedure emails niet worden geaccepteerd. Stuur ons wel per mail een kopie of uw adresgegevens, zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. Veel mensen vergeten dit.

----------------------------------------------------------------------------------

Kap 38 bomen van de baan

De bomenkap voor tijdelijke studentencontainers aan de Anthony Fokkerweg 2 is van de baan. Na 3 jaar strijd met 100 bewoners uit de Hoofddorppleinbuurt is de kapvergunning voor 38 bomen op 23 januari 2012 ingetrokken. Bij de rechtbank Alkmaar loopt nog een procedure voor schadevergoeding, vanwege het schenden van artikel 6 EVRM. De uitspraak is 1 maart a.s.
Zuid- en Pijpbelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de verspilling van belastinggeld door Juridische Zaken van stadsdeel Zuid.

-------------------------------------------------------------------------------------

Laatste wijziging was op 29 januari 2012

Asbest op zolders bedreigen gezondheid bewoners. Stadgenoot in opspraak. De wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen heeft antwoord gekregen op de schriftelijke vragen.De sanering is stilgelegd wegens het ontbreken van een sloopvergunning.

 

 -------------------------------------------------------------------------------

De laatste wijziging was op 25-01-2012.

Inspraak bomenbeleid 2012, geef uw reactie

Stop deze ontwikkeling!!!      ( deze poster kunt u bestellen)

Tot 23 februari a.s. kunt u een zienswijze geven op zowel het Concept Bomenbeleid 2012 als op de Concept Bomenverordening 2012.
Klik op het inspraakformulier print en stuur dit ingevuld aan het postbus nummer van stadsdeel Zuid. Stuur tevens een e-mail naar stem_zpbelangen@hotmail.com met uw naam en adres en de opmerking, dat u het inspraakformulier per post naar Stadsdeel Zuid hebt verzonden.

Stadsdeel Zuid wil het groen/bomenbeleid ‘harmoniseren’ door te kiezen voor meer beton en voor vernietiging van het groen, ook in de binnentuinen.
Die veranderen dan in echoputten, doordat met de bomen ook hun geluiddempend effect is verdwenen.

Harmonisatie? Dat is bureaucraatpraat en staat voor vernietiging en verminking. Door de vergunningsregels voor een kapvergunning te verruimen van nu 31 cm stamomtrek naar 65 cm, zal 50% van het bomenbestand in Zuid voorgoed verdwijnen.

Ook de geldende herplantplicht wordt afgeschaft, inclusief de financiële compensatie als herplant op locatie niet mogelijk is. 
Controle hiervan zou volgens stadsdeel Zuid te veel geld- en ambtelijke capaciteit kosten.
De Gemeente Amsterdam en de meeste overige stadsdelen verruimen hun regels echter niet.
In het Concept Bomenbeleid 2012 heeft het Stadsdeel ruim dertig bladzijden ronkend prozanodig om de geplande bomenmoord te rechtvaardigen en noemt zich “onderdeel van een dynamisch hoogstedelijk gebied.
Er moeten keuzes gemaakt worden, waarbij het belang van bomen wordt afgewogen tegen andere zaken.”
Zie de voorbeelden van deze keuzes van het verloederingsmanagement, dat in Amsterdam voor openbaar bestuur moet doorgaan, elders op deze website.
Niet alleen vergroten bomen de leefbaarheid in een stad en breken ze de visuele monotonie van de bebouwing, ze filteren ook de sterk vervuilde lucht en zijn de longen van de stad.

Wist u, dat Nederland de smerigste lucht van Europa heeft. Klik op rapport?’.

Jaarlijks overlijden er 21.000 Nederlanders o.a. aan de gevolgen van luchtvervuiling, klik hier. De toename van brommers veroorzaakt steeds meer fijnstof.

Lees hier de beide voorstellen van het stadsdeel Zuid.

Giften voor de drukkosten van de folder zijn zeer welkom op ING-rekening 69.33.242, Ver. Zuid- en Pijpbelangen, te Amsterdam o.v.v bomen. 

---------------------------------------------------------------------------

15-12-2011

VERVOLG STADGENOOT

De wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsdeelbestuur van Zuid over de aanwezigheid van asbest en de gezond-heidsrisico’s.
In de pers is aandacht besteed aan het gevaarlijke asbest.
Er zijn al 200 bewoners die onderhoudsklachten hebben over de complexen van Stadgenoot. Stuur dit formulier in.
Veel bewoners hebben de bon ingestuurd tegen de voorgenomen verkoop van de sociale huurwoningen door stadgenoot.
Oproep: doe mee en stuur beide bonnen aan ons adres.
Voor nadere achtergrond over Stadgenoot en acties klik op archief.

-----------------------------------------------------------------------------

STADGENOOT

05-12-2011. Heden heeft Radio Noord-Holland aandacht besteed over de aanwezigheid van asbest in de panden van Stadgenoot en over het ontbreken van draagvlak voor het splitsen- en verkopen van sociale huurwoningen in de Diamantbuurt.
Het aantal schriftelijke onderhoudsklachten afkomstig van bewoners is al opgelopen tot bijna 200.

De Algemene Woningbouwvereniging ( nu Stadgenoot) is in opspraak,
vanwege het laten zitten van asbesthoudend materiaal klik hier.

---------------------------------------------------------------------------

30 november 2011

De Algemene Beschouwingen in stadsdeel Zuid staan dit jaar in het
teken van de bezuinigingen en de niet transparante houding
tegenover burgers en raadsleden van Zuid- en Pijpbelangen.


Vanwege de begroting voor 2012 heeft de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen
een 8-tal moties en amendementen ingediend en een zienswijze gegeven
over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Klik op de blauw aangegeven
tekst als u de moties en onze zienswijze wil lezen.
De griffie van het stadsdeel Zuid staat onder curatele van het Presidium,
waardoor de rechten en politieke vrijheden van Zuid- en Pijpbelangen
worden beknot. Zo blijkt uit de mailwisseling met mw. Spier. Lees hier.


------------------------------------------------------------------------

Museumplein voor de Amsterdammers
De passage voor fietsers door het Rijksmuseum open houden.
Lees de bijdrage in de raadscommissie. Luister niet naar de onzin van de PvdA.

-----------------------------------------------------------------------------------

Zorg steeds minder toegankelijk en onbetaalbaar.
De zorg wordt steeds duurder. Instellingen, zoals Cordaan vullen hun zakken over de ruggen van de zwakkeren.
Voor steeds meer ouderen met een laag inkomen is geen plaats meer in Zuid.
Vorige week heeft Staatssecretaris voor de zorg een bezoek gebracht
aan het zorgcentrum de Schinkelhaven in de Schinkelbuurt en een overeenkomst getekend voor meer personeel aan het bed. 
Zuid- en Pijpbelangen heeft schriftelijke vragen aan het deelraadsbestuur gesteld,
aangezien het zorgcentrum wordt gesloopt om plaats te maken voor ouderen met een goed gevulde beurs.
Dit betekent, dat in steeds grotere delen van Zuid er geen betaalbare opvang meer over blijft.
 

----------------------------------------------------------------------------

College van B en W,  Gemeenteraad van Amsterdam,

De bewonerspartij Zuid- en Pijpbelangen met een zetel in het stadsdeel Zuid
vindt deze bezuinigingsvoorstellen op de uitrukdiensten van de brandweer schandalig.
Het mag niet ten koste gaan van de veiligheid voor de burgers en het werk van de brandweer.
Er is al €. 4 miljoen te veel bezuinigd op de brandweerdiensten in het algemeen.
Op de uitrukdienst mag geen cent worden bezuinigd.Het gemeentebestuur bezuinigt
maar op de NZ-lijn of op hun eigen salaris of werkt met minder ambtenaren.
Wij staan pal achter het actiecomité Brandweer Amsterdam-Amstelland en vinden,
dat burgers en dieren niet verder in gevaar mogen worden gebracht.
Bezuinigingen van €. 3.5 miljoen op onze veiligheid zijn ontoelaatbaar.
Van de korpsleiding wordt geëist, dat deze voorstellen van tafel gaan.
Bezuinig op hun salaris. Zij wonen niet in brandgevaarlijke panden.
Zo niet, dan is er sprake van een misdadig beleid en dient de korpsleiding op te stappen.
Van het College en de Burgermeester wordt geëist om deze voorstellen
niet over te nemen en niet uit te voeren.
De wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen verklaart zich solidair met de brandweer.
Die hebben wij als burgers hard nodig in geval van calamiteiten.

Zie ook op www.zpbelangen.org

cc. actiecomité Brandweer Amsterdam-Amstelland.

----------------------------------------------------------------------------------

Zuid- en Pijpbelangen heeft op 30 maart jl. vragen gesteld over de kap van 30 bomen achter Generaal Vetterstraat 77 en de komst op nr. 27 van een vuilverwerkingsbedrijf op het gemeentelijke opslagterrein.
Er waren veel boze insprekers. De wethouder zegde toe met bewoners te gaan praten naar aan leiding van de mondelinge vragen.

------------------------------------------------------------------------------------

Foto DrKn

Bomenkap Anthony Fokkerweg

Beste Buurtbewoners,                                            

Eerder hebben ruim 100 omwonenden in 2009 geprotesteerd tegen de kap van 38 bomen aan de Anthony Fokkerweg 2. Het stadsdeel Zuid wil ondanks het ontbreken van draagvlak in de buurt, toch doorzetten.
De bomen moeten wijken voor de tijdelijke plaatsing (5 jaar) van 285 containerwoningen voor studenten.
Op 25 maart a.s. vindt er een rechtszitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam,
waar het ingestelde beroep van de Stichting Belangenbehartiging bewoners en Ondernemers Oud-Zuid, mede namens 35 bewoners en de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur wordt behandeld.
Tevens heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Ondernemersvereniging Regio Amsterdam beroep tegen de kap ingesteld.

De openbare rechtszitting vindt plaats op vrijdag 25 maart 2011 om 12.00 uur.
Het adres is: Rechtbank Amsterdam Parnassusweg 220 toren F.
De rechter is mw. mr. B.E. Mildner.

Aangezien er geen sprake is van het krijgen van een eerlijke- en onafhankelijke procedure zal uitstel van de zitting worden geëist.
De rechtbank weigerde o.a. onze tijdig ingestuurde nadere stukken en inzage in de dossiers. Ook ontbraken alle eerdere zienswijzen- en bezwaarbrieven van de bewoners. Bel voor informatie naar 020-6757025.

De behandeling van het beroep is uitgesteld, wegens parijdigheid van de Rechtbank Amsterdam.
De rechter moet nog besluiten of het beroep later bij een andere Rechtbank buiten Amsterdam wordt behandeld.
Doordat onze rechten zijn geschonden wordt er ook een zgn. EVRM 6 procedure ( Europees Verdrag Rechten van de Mens) gestart en schadevergoeding geeist.

Laatste nieuws over de zendmast in de Diamantbuurt, zie ook bij UMTS-zendmasten elders op deze pagina. Zitting Raad van State 28 maart as. om 10.00 uur. Zie artikel in de Echo van 6 april 2011 en 16 maart jl.

-----------------------------------------------------------------------------------

Het stadsdeel Zuid wil nog steeds niet dat burgers gebruik maken van het centrale faxnummer. Dit ontbreekt nog steeds in de officiele publicaties.
Daarom treft u het faxnummer hierbij aan: 020-2524365. Bij twee pogingen werkt het wel. Dankzij onze inzet is het stadsdeel na de omsteden fusie nu weer bereikbaar per fax. Lees de achtergrond.

-------------------------------------------------------------------------------------

De Gemeente Amsterdam wil tot 2025 extra corporatiewoningen ( 50.000 stuks) gaan verkopen.
De meeste huurdersverenigingen steunen deze voorstellen. Zie dossier woningsplitsingen Marathonbuurt.
Zuid- en Pijpbelangen roept huurders in pamfletten op om op donderdag 3 maart aanstaande tijdens de behandeling in de raad hiertegen fel te protesteren. Lees onze commissiebijdrage van 2-2-11.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Opgeven om in te spreken kan op telnr.2521345 ten minste 12 uur voor het begin van de vergadering. Zie bouwen aan de stad II. Zie eerdere actie tegen de woonvisie Zuid uit 2008.

------------------------------------------------------------------------------------

Zuid- en Pijpbelangen heeft op 10 december 2010 schriftelijke vragen gesteld over
de werking van het door het stadsdeel Zuid ingestelde bomencompensatiefonds.
Hierin komt geld voor bomen, afkomstig uit de openbare ruimte die het stadsdeel wil kappen en niet ter plaatse- of in de omgeving wil herplanten, maar financieel worden
weggekocht/gecompenseerd. Het fonds is omstreden,aangezien er geen inzicht in wordt gegeven en misbruikt wordt om bomen niet langer te herplanten.( bv. het Archiefterrein,Olympiaplein,Vondelpark etc.)
Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 26 januari 2011 zijn mondelinge
vragen gesteld over het uitblijven van de beantwoording. Kijk hieronder.

------------------------------------------------------------------------------------

VVD en PvdA intimideren Zuid- en Pijpbelangen om haar mening.
Bij de afgelopen raadsvergadering van 26 januari 2011 heeft
E. de Vries wethouder (P.v.d.A.) met zijn raadsvoorzitter mw. Roos-Meijer
en het VVD raadslid van Wijngaarden hun anti-democratische opvattingen getoond
over de mening van Zuid- en Pijpbelangen.
Geëist werd om de term “mensonterend beleid” terug te nemen. 
Klik hier voor de bijdrage.
Diverse raadsleden willen Theo Keijser de mond snoeren en dit bespreken
in de komende vergadering van het Presidium.
Ook is gedreigd met ordemaatregelen op grond van het reglement voor de raad.
Zuid- en Pijpbelangen neemt afstand van de gepleegde intimidatie bij de
afgelopen raad en houdt de bestuurders een spiegel voor over het tot nu toe
gevoerde mensonterende beleid. Met dank overigens aan het CDA, die het voor ZPB opnam. 

26 januari 2011

 ------------------------------------------------------------------------------------

Zie de actualiteit, inzake het beroep bij de Rechtbank door de Vereniging Zuid- en Pijpbelangen, mede namens enige bewoners tegen het samenvoegen van de stadsdelen van 14 naar 7 vanaf 1 mei 2010. Zie ook bij uitstel verkiezingen links bovenaan.

-------------------------------------------------------------------------------------

Zie de actualiteit over de bezwaarprocedure tegen het splitsen van sociale huurwoningen door Wbv. De Alliantie van 300 woningen in de Marathonbuurt.
Het betreft de beslissing op bezwaar, mede namens 26 bewoners, met het volledige Dossier Zie ook elders op deze pagina.

-------------------------------------------------------------------------------------

Zie actualiteit over het Archiefterrein. Betreft beroep tegen het kappen van de 49 bomen. Klik op pleitnotaRechtbankArchiefterrein met uitstel door de rechter van het vonnis. Zie ook elders op deze pagina.

------------------------------------------------------------------------------------

Het stadsdeel wilde op  15-12-2010 het inspreken door burgers bij raadsvergaderingen afschaffen. Door een amendement van Zuid- en Pijpbelangen is dit voorkomen.
Zie alle informatie in dit persbericht.

----------------------------------------------------------------------------------

Actuele ontwikkelingen Zendmast Diamantbuurt en foto's
van het weghalen van de mast aan de Amsteldijk 106, met achtergronden
van de buurtstrijd.

Op 3 maart 2011 is de zitting van 13.0 uur bij de Raad van State uitgesteld.
De staatsraad Loeb die de zaak zou behandelen is voor een 2e keer gewraakt.
Om 13.45 uur werd het 2e wrakingsverzoek in een zitting door 3 rechters behandeld.

Op de foto staan de leden van de wrakingskamer, links mr. R van der Spoel, in het midden mr. A.W.M. Bijloos en rechts mr. J.H.Kreveld.

Het maken van video-opnamens was niet toegestaan. Dit in tegenstelling tot
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar alles wel openbaar is.
Tot nu toe hebben 9 rechters bij de Raad van State zich met de zendmast
bezig gehouden. Klik op achtergrond eerste wrakingsverzoek van 18-2-2011.

De uitspraak van het 2e wrakingsverzoek wordt eind deze week verwacht.
 

Stadsdeel Zuid veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke bezwaartermijn.
Klik op PersberichtUMTSSchadevergoeding

Hier de PersPublikatiesActieUMTS

--------------------------------------------------------------------

De deelraad Zuid bespreekt op 24- en 25 november 2010 de begroting voor 2011.
Klik op deze link. Dan kunt u ons commentaar lezen met de voorstellen die zijn ingediend tegen de bezuinigingen, de te hoge parkeertarieven, de markttarieven, het tarief voor het huishoudelijk afval, etc.
Lees ook wat De pers over de Albert Cuymarkt schrijft.

----------------------------------------------------------------------

Zuid- en Pijpbelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over het verdwijnen van de bij bewoners geliefde lantaannpalen in de 19e eeuwse stijl. De bewoners worden opgeroepen om de raamposter op te hangen. Dit kunt u vinden in het te
downloaden document Schriftelijke vragen met het laatste nieuws. Aanvullende informatie vindt u hier. Zie ook geluidsfragment van de raadscommissie leefomgeving van 9 november jl. met vragen aan de wethouder en opnamen van AT5.

-----------------------------------------------------------------

Het stadsdeel Zuid wil af van de huurteams en een halvering  van de wijkcentra. Dit onder het motto van bezuinigingen.
U kunt nog een inspraakreactie geven tot 6 oktober 2010.
Ga naar de website www.hakkenindewijk.nl
Zie bijgaand een van de 1000 reacties InspraakreactieBewonerYmerecomplex

----------------------------------------------------------------------

De actie tgen de verkoop van sociale huurwoningen van de woningcorporatie
de Alliantie (voorheen de Dageraad) in de Marathonbuurt heeft ruim 60
bezwaarschriften opgeleverd. Klik op link BezwsplitsenDageraad25-8-10 en Bezw

BezwaarTegenSplitsenNamens 26 Bewoners

------------------------------------------------------------------- 

Op woensdag 29 september 2010 heeft de stadsdeelraad met uitzondering
van Zuid- en Pijpbelangen het sloop-nieuwbouwplan en het noodzakelijke
zgn. wegonttrekingsplan aan de Rustenburgerstraat goedgekeurd.
Opvallend was het standpunt van de SP. Die koos voor verdichting
(15 marktwoningen), sloop van groen en sociale huurwoningen aan de
Rustenburgerstraat 140, vanwege de woningnood onder de koopsector.
Meer informatie: klik op deze link slopen van De Pijp 29-9-2010

----------------------------------------------------------------------

Bij de algemene beschouwingen op 30 juni 2010 is een Amendement ingediend om de bereikbaarheid en de democratie van het stadsdeel Zuid in te voeren en te redden.

--------------------------------------------------------------------------

Actie De Boelelaan Stuur een Zienswijze aan het stadsdeel Zuid.
Bekijk de selectie van de stukken ter inzage. Reageer voor 8 juli as.

 ---------------------------------------------------------------------------

Hierbij willen wij onze kiezers bedanken voor hun vertrouwen.

Met 3.8% van de stemmen is ZPB met een zetel vertegenwoordigd in het nieuw te vormen stadsdeel Zuid vanaf mei 2010

Zie actuele actie redt de binnentuinen.

Kijk bij verkiezingsinformatie.

-------------------------------------------------------------------------------------

Het stadsdeel wil op het Archiefterrein 49 bomen kappen voor een parkeergarage.
Er vindt geen compensatie plaats. Een 2e kapronde voor zeker 50 bomen die rondom het terrein staan is aanstaande.
Pas na de verkiezingen wordt over de 68 bezwaarschriften een besluit genomen.

Op 26 februari jl. vond een hoorzitting plaats. Daar werden de 68 bezwaarschriften behandeld voor een commissie. Zie de pleitnotitie.

--------------------------------------------------------------------------------------

KAPVERGUNNINGEN AFGEGEVEN VOOR 95 GEZONDE BOMEN

Op 5 maart a.s. vindt er een volgende hoorzitting plaats. Hier worden de 85 bezwaarschriften behandeld die omwonenden en ZPB tegen de kap van 38 bomen aan de A.Fokkerweg hadden ingediend.

Op 19 november 2009 is voor de Anthony Fokkerweg een kapvergunning
afgegeven voor 38 gezonde bomen die moeten wijken voor een tijdelijke voorziening.

Oproep: maak bezwaar. Open onderstaande link.

-Bezwaarschrift kap 38 bomen

 Zie ook elders op deze pagina

----------------------------------------------------------------------------------

Het stadsdeel Oud Zuid heeft op 20 november 2009 een Kapvergunning verleend voor 49 bomen op het Archiefterrein.
Oproep: maak bezwaar tegen kap van 49 bomen en het verplanten van 4 bomen op het Archiefterrein.

Klik op Bezwaarschrift 20-12-2009 U kunt reageren tot donderdag 31 december a.s

Zie ook elders op deze pagina

-----------------------------------------------------------------------------------

26-11-2009


PROTEST TEGEN HORECABELEID VAN STADSDEEL OUD ZUID

-horecabeleid meer overlast

-----------------------------------------------------------------------------------

24-2-2011

Partijdige huurcommissie
De Huurcommissie beweert, dat huurders het ventilatiekanaal van de doucheruimte moeten schoonmaken.
Volgens mw. Joyce van de onderhoudsreceptie van De Dageraad/Alliantie is schoonmaak van het ventilatiekanaal niet noodzakelijk. Alleen als er een rooster op het ventilatiekanaal aanwezig zou zijn moet alleen het rooster schoongemaakt worden.
Vanwege deze onjuiste bewering van de partijdige Huurcommissie hoefde De Dageraad/Alliantie ondanks het Bouwbesluit niet een ventilatie aan te leggen.
Daardoor is een enorme ontwikkeling van kankerverwekkende schimmel in de doucheruimte ontstaan.
In strijd met het Bouwbesluit en de bouwinspectie van het Stadsdeel willen de Huurcommissie en De DageraadAlliantie een gat in de muur tussen het toilet en de doucheruimte maken, waardoor het probleem alleen maar zal verergeren.
Klik hier: dageraad ventilatie schoonmaak-'HOEFT NIET'- JOYCE 6-6-5

----------------------------------------------------------------------------------- 

19-10-2009
VERVALSING DOOR DE DAGERAAD/ALLIANTIE
Al meer dan tien jaar proberen huurders van woninggbouwcorporatie
De Dageraad/Alliantie, wonende aan de Sassenheimstaat 54-2 te Amsterdam, zonder succes De Dageraad/Alliantie te dwingen om ernstige gebreken - nulpunten in de woning te verhelpen.
In eerste instantie beweerde De Dageraad/Alliantie voor de rechter, ondanks het rapport die door Hoofd Handhaving, inspectie en woning klachten van het Stadsdeel Oud Zuid op 13-3-2000 is gemaakt, dat de huurders geen klachten m.b.t. de woning hadden.
Vervolgens heeft De Dageraad/Alliantie haar tactiek veranderd om haar verplichting om de ernstige gebreken/nulpunten te verhelpen alsnog te ontwijken. 

Lees verder...

-----------------------------------------------------------------------------------Actueel: Lid Zuid- en Pijpbelangen om zijn mening uit de raadszaal gezet.

Lees, klik op het PDF-document -Persbericht  ZPBfractielid uit Stadsdeelkantoor gezet

-----------------------------------------------------------------------------------

-ZPB STRIJDT VOOR BEHOUD VAN GROEN IN UW BUURT!

Bomenactie Amsteldijk, Archiefterrein

 

De populieren op de achtergrond moeten wijken voor parkeergarages

Het stadsdeel Oud Zuid wil het gebied rondom het voormalige gemeentearchief ontwikkelen en toont daarbij geen respect voor het aanwezige groen.
Momenteel kunnen burgers reageren op de voorgenomen kap van 49 bomen die niet ter plaatse worden gecompenseerd.
In plaats daarvan is een taxatiewaarde van de bomen opgesteld.
De opbrengst van €. 72000,- gaat naar de gemeentekas.
Er worden slechts 4 bomen verplant, waar is niet bekend.

Klik op het hiernaast staand PDF- document Informatie en standaardzienswijze
Die kunt U uitprinten en voor 10 september 2009 opsturen aan het stadsdeel.
Het adres vindt u in de linker bovenhoek.

 

Ook deze bomen in de Tolstraat moeten zonder compensatie wijken voor parkeren

Het tweede PDF- document bevat enige informatie van het stadsdeel
over het kapvoornemen.

-DossierKapaanvraagArchiefterrein

------------------------------------------------------------------------------------

 Bomen Actie Hoofdorpplein

 

Beste lezers, onze dank voor het grote aantal reacties, meer dan 100, op de Zienswijze Brief Containers Anthony Fokkerweg 30-04-2009 

Hopelijk zal het Dagelijks Bestuur bestaande uit P.v.d.A. en GroenLinks toch overstag gaan en besluiten het groen te behouden.

Link naar bewonersbrief over de bomen

Lees verder...

------------------------------------------------------------------------------------

-KlachtenDiscriminatieZPB

------------------------------------------------------------------------------------

-WONINGBELEID

Nieuws over de woningcorporatie De Alliantie (voorheen De Dageraad)

Lees verder...

--------------------------------------------------------------------------------------

-KLACHTEN STADSDEELKRANT

Het stadsdeel Oud Zuid heeft vanaf september 2003 een eigen
wekelijkse krant met o.a. de publicaties van de vergunningen
en (kap)besluiten.
De jaarlijkse kosten voor de wekelijkse oplage van 57000 exemplaren
liggen tussen de  €. 300.000,-- en  €. 500.000,--.
Veel bewoners krijgen de krant nooit in hun bus of er wordt niet op
klachten gereageerd, hoewel het stadsdeel de wettelijke verplichting
heeft te zorgen, dat burgers op de hoogte zijn van besluiten die
hun belang raken.
Vanaf 3 september 2009 heeft TNTpost de bezorging op zich genomen. 

Lees verder...

------------------------------------------------------------------------------------

-Voor u ligt de bijdrage van de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen voor de algemene beschouwingen met de reactie op de voorjaarsnota 2009 en de kadernota 2010 van het stadsdeel Oud-Zuid en de omstreden publikatie in de stadsdeelkrant over ZPB.

Lees verder...

------------------------------------------------------------------------------------

Hier kunt u het programma voor het bekijken van Adobe/PDFdocumenten  downloaden mocht u hier niet over beschikken.

 slot

 ====================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Gemeente Amsterdam bevoordeeld bepaalde woningeigenaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
Zuid- en Pijpbelangen  | stem_zpbelangen@hotmail.com